CleverCFO tặng file Chi phí sản xuất hàng hóa

Chi phí là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, bao gồm:

  • Chi phí nguyên vật liệu.
  • Chi phí nhân công.
  • Chi phí khấu hao TSCĐ.
  • Chi phí dịch vụ mua ngoài.
  • Chi phí bằng tiền khác.

Giá vốn hàng bán hiểu một cách đơn giản là giá trị vốn của hàng bán đã tiêu thụ trong một khoảng thời gian cụ thể (trong một kỳ). Giá vốn hàng bán bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến quá trình tạo ra sản phẩm.

GVHB là một chỉ tiêu quan trọng trong báo cáo tài chính cụ thể là trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Mẫu Excel Chi phí sản xuất hàng hóa ở đây là một mô hình bảng tính đơn giản và dễ sử dụng để theo dõi và lập lịch chi phí sản xuất hàng hóa của doanh nghiệp bạn.

Giá vốn hàng hóa sản xuất là tổng chi phí tích lũy được khi sản xuất sản phẩm và sản xuất thành phẩm để bán. Mô hình này sẽ giúp bạn xây dựng phân tích hàng năm về các chi phí này, giúp bạn đưa ra các quyết định tài chính quan trọng cho phù hợp.

Các bạn tải file về tham khảo hỗ trợ công việc tại đây.

Download “COGS-3.xlsx”

COGS-3.xlsx – Downloaded 557 times – 21.39 KB

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU ANH CHỊ KHÔNG HÀI LÒNG.

Chi tiết khóa học anh chị liên hệ 0916 022 247 để được tư vấn hỗ trợ nhé.
http://clevercfo.edu.vn/giam-doc-tai-chinh.html
http://clevercfo.edu.vn/ke-toan-truong.html

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

 

Leave a Comment