Phân tích báo cáo tài chính hiệu quả trong 3 bước

Nhìn chung, báo cáo tài chính có thể cho biết tình hình tài chính, kết quả hoạt động và dòng tiền của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây chỉ là một khái niệm mơ hồ khi dữ liệu ban đầu không thể nói được, vì bạn không thể có kết luận trực tiếp từ chính dữ liệu tài chính. Để dữ liệu nói lên và phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp cũng như các vấn đề tiềm ẩn, bạn cần thực hiện phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và hiển thị báo cáo báo cáo tài chính ở một biểu mẫu thích hợp.

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là báo cáo kế toán phản ánh tình trạng vốn và lợi nhuận của doanh nghiệp hoặc đơn vị ngân sách trong một thời kỳ nhất định. Nó được một công ty chuẩn bị để trình bày về tình hình hoạt động và vị thế tài chính một cách dễ đọc và được tiêu chuẩn hóa.

Theo Wikipedia, báo cáo tài chính thường bao gồm bốn báo cáo tài chính cơ bản kèm theo thảo luận và phân tích của nhà quản lý: Chúng là (1) bảng cân đối kế toán; (2) báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; (3) báo cáo lưu chuyển tiền tệ; và (4) báo cáo về vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Các loại và mẫu Báo cáo Tài chính

Báo cáo tài chính thường bao gồm bốn loại: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và đôi khi là báo cáo vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán chủ yếu cho chúng ta biết tài sản và nợ phải trả của công ty trong tình hình hiện tại. Mối quan hệ quan trọng nhất là nợ cộng với vốn chủ sở hữu bằng tài sản. Về mặt kế toán, những gì công ty đang sở hữu được gọi là tài sản, vốn vay là nợ, và vốn tự có của công ty được gọi là vốn chủ sở hữu.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu cho chúng ta biết lãi và lỗ của công ty trong một khoảng thời gian. Một báo cáo  điển hình bao gồm ba phần: tổng thu nhập, tổng chi phí và thu nhập ròng. Trong số đó, mối quan hệ quan trọng nhất là doanh thu trừ chi phí. Ý tưởng là tất cả những điều ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chủ yếu cho chúng ta biết công ty đã nhận được bao nhiêu tiền mặt trong một khoảng thời gian, bao nhiêu tiền mặt đã được trả và bao nhiêu tiền mặt còn lại trong ngân hàng. Mối quan hệ kiểm tra quan trọng nhất trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ là dòng tiền vào trừ dòng tiền ra bằng số tiền còn lại.

Báo cáo của cổ đông vốn chủ sở hữu

Báo cáo vốn chủ sở hữu liệt kê số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ của mỗi tài khoản vốn chủ sở hữu, cũng như các thay đổi của tài khoản vãng lai. Nói một cách đơn giản, vốn chủ sở hữu của cổ đông được xác định bằng cách lấy tổng tài sản của công ty trừ đi tổng nợ phải trả.

Mục đích của phân tích báo cáo tài chính

Mục đích của phân tích tài chính có thể khác nhau giữa những người khác nhau ở các giai đoạn khác nhau, nhưng luôn có một mục tiêu chung là thu được thông tin hữu ích để tối ưu hóa việc ra quyết định của họ từ báo cáo tài chính. Do đó, phân tích báo cáo tài chính luôn phải bao gồm ba đối tượng chính: tình trạng tài chính, kết quả hoạt động và dòng tiền, và dựa trên cơ sở này tạo thành khuôn khổ chung cho phân tích báo cáo tài chính. Điều mà các nhà phân tích tài chính thường cần làm là phân tích khả năng thanh toán, phân tích khả năng sinh lời và phân tích khả năng hoạt động.

Ví dụ: nếu bạn quan tâm đến việc đầu tư vào một doanh nghiệp nhỏ như một trong những liên minh chiến lược, bạn có thể tò mò về tình hình tài chính trong quá khứ và hiện tại của nó hoặc bạn muốn kiểm tra dự báo tài chính của họ để suy ra triển vọng thu nhập trong tương lai.

So với các nhà đầu tư tập trung vào phân tích khả năng sinh lời, lợi nhuận đầu tư và rủi ro đầu tư, các chủ nợ thông thường tập trung hơn vào việc phân tích khả năng thanh toán của công ty và đánh giá mức độ an toàn hoặc rủi ro tài chính của công ty.

Khi báo cáo tài chính được sử dụng để quản lý nội bộ thì nội dung sẽ phong phú và đa dạng hơn. Nó có thể được các nhà phân tích tùy chỉnh để giúp người sử dụng báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình tài chính, kết quả hoạt động của doanh nghiệp và cung cấp cơ sở tin cậy để đưa ra các dự báo và quyết định kinh tế. Trong trường hợp này, báo cáo tài chính còn được gọi là báo cáo tài chính nội bộ.

Báo cáo tài chính so với Báo cáo tài chính nội bộ

So với các báo cáo tài chính nội bộ, một báo cáo tài chính mang tính hình thức hơn. Lý do là các báo cáo tài chính thường được kế toán, nhà đầu tư, cơ quan chính phủ hoặc công chúng xem xét để đảm bảo tính chính xác, cũng như cho các mục đích về thuế, tài chính hoặc đầu tư. Do đó, các báo cáo tài chính cần phải được điều chỉnh cho phù hợp với một bộ các chuẩn mực và quy tắc được gọi là Các Nguyên tắc Kế toán Được Chấp nhận Chung (GAAP).

Ngược lại, báo cáo tài chính nội bộ bao gồm nhiều định nghĩa và thực tiễn hơn. Nói chung, báo cáo tài chính nội bộ chủ yếu phục vụ công tác quản lý nên không bắt buộc phải tuân theo quy luật. Theo nghĩa hẹp, báo cáo tài chính có thể được hiểu là tên gọi chung của bốn loại chính được liệt kê ở trên và báo cáo tài chính nội bộ có thể là một thuật ngữ bao trùm báo cáo tài chính và các báo cáo tùy chỉnh khác hiển thị thông tin tài chính, chẳng hạn như các báo cáo dashboard.

Tham gia khóa học dashboard online để học cách làm các báo cáo giúp ban quản trị đưa ra các quyết định hỗ trợ kinh doanh.

3 Bước cơ bản để phân tích báo cáo tài chính hiệu quả

 1. Làm rõ về những điều quan trọng nhất trong phân tích tài chính của bạn
  Các vai trò khác nhau trong công ty tập trung vào các khía cạnh khác nhau của phân tích tài chính. Do đó, xác định mục đích phân tích tài chính của công ty và ai đang sử dụng báo cáo để hiểu rõ ràng về yếu tố quan trọng nhất trong báo cáo phân tích tài chính của bạn là bước đầu tiên.Báo cáo hoạt động kinh doanh
  Báo cáo hoạt động kinh doanh là cuộc sống của doanh nghiệp. Khi nhận được báo cáo, trước tiên chúng ta cần phân tích 3 khía cạnh: cơ cấu doanh thu, tình hình tăng trưởng và tỷ suất lợi nhuận gộp của doanh nghiệp.Cơ cấu doanh thu: bao gồm cơ cấu bán hàng, tỷ trọng doanh thu khu vực, tỷ trọng doanh thu kênh, … Có thể phân tích xem có rào cản nào đối với sản phẩm của doanh nghiệp hay không, sản phẩm có thể nổi bật so với đối thủ cạnh tranh hay không, hoạt động kinh doanh cốt lõi có rõ ràng hay không và liệu lợi nhuận có ổn định hay không…
  Tình hình tăng trưởng: Điều quan trọng nhất bạn nên chú ý bao gồm tốc độ tăng trưởng doanh thu, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm, tăng trưởng doanh số, tăng trưởng phát triển khách hàng và tăng trưởng sản phẩm. Ngoài ra, hãy quan tâm xem có tồn tại sự phát triển của việc mua bán sáp nhập, tăng trưởng nội bộ hay không…
  Tỷ suất lợi nhuận gộp: Tỷ suất lợi nhuận gộp thể hiện mức độ khác biệt của sản phẩm, ảnh hưởng của thương hiệu và khả năng cạnh tranh trên thị trường.Cơ cấu chi phí
  Phân tích chi phí R&D:
  Tập trung đầu tư của công ty vào nghiên cứu và phát triển trong những năm qua, đồng thời chú ý đến hướng đầu tư vào R&D;
  Phân tích chi phí bán hàng: Tập trung vào các loại chi phí bán hàng, liệu công ty có thiết lập kênh bán hàng, chính sách khuyến mãi hay không?
  Phân tích chi phí tài trợ: bao gồm các khoản vay, tiêu dùng tài chính nội bộ, lãi vay, …

  Cơ cấu lợi nhuận
  Lợi nhuận cộng thêm: Nếu thu nhập ngoài hoạt động chính, thu nhập đầu tư, thu nhập từ xử lý tài sản, thu nhập từ lãi, thu được từ thay đổi giá trị hợp lý chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng cơ cấu lợi nhuận của công ty, thì lợi nhuận của công ty có giá trị hơn.
  Phân tích mối quan hệ giữa lợi nhuận ròng và dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh: tức là liệu lợi nhuận ròng của công ty có được hỗ trợ bởi dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh hay không
  Phân tích tăng trưởng lợi nhuận: liệu tăng trưởng lợi nhuận của công ty có thuộc về tăng trưởng do mua bán sáp nhập không, lợi nhuận có thuộc về tăng trưởng nội bộ hay không?

 2. Lựa chọn phương pháp phân tích dữ liệu để phân tích tài chính
  Phân tích dữ liệu là một phương pháp tư duy tuyệt vời trong phân tích tài chính để giúp các công ty xác định các vấn đề và cơ hội tiềm ẩn, bất kể kịch bản kinh doanh thực tế phức tạp đến mức nào. Bắt đầu từ một chỉ số cốt lõi duy nhất và phân tích chỉ số này, sau đó tiến hành phân tích sâu đa chiều và phát hiện ra dữ liệu bất thường, để cuối cùng giải quyết vấn đề kinh doanh bằng cách điều chỉnh quyết định.Phân tích theo chiều dọc
  Phân tích theo chiều dọc là là một phương pháp phân tích báo cáo tài chính, trong đó mỗi chỉ tiêu được biểu thị dưới dạng phần trăm theo một số liệu cơ sở trong bản báo cáo.Bước 1: Tính toán và xác định tỷ trọng của từng khoản mục trên báo cáo tài chính.
  Bước 2: Thông qua tỷ trọng của từng khoản mục, hãy phân tích tầm quan trọng của nó trong quản lý doanh nghiệp. Tỷ trọng của các dự án chung càng lớn thì tầm quan trọng của chúng càng cao và ảnh hưởng đến công ty càng lớn.
  Bước 3: So sánh tỷ trọng của từng dự án trong kỳ phân tích với tỷ trọng của dự án tương tự ở kỳ trước, nghiên cứu sự thay đổi tỷ trọng của từng dự án, phân tích sâu hơn về những dự án quan trọng thay đổi nhiều.
  Phân tích theo chiều ngang
  Phân tích theo chiều ngang được sử dụng để so sánh số liệu lịch sử qua một số kỳ kế toán, so sánh số liệu của từng kỳ báo cáo với số liệu của kỳ trước và phân tích sự thay đổi số liệu tài chính của doanh nghiệp.Nói chung, phân tích theo chiều ngang không dùng để so sánh chỉ một hoặc hai khoản mục, mà là so sánh và phân tích toàn diện tất cả các khoản mục trong kỳ báo cáo của báo cáo tài chính và kỳ trước, từ đó phát hiện ra các vấn đề ở nhiều khía cạnh khác nhau và đặt nền tảng cho các phân tích sâu tình hình tài chính của doanh nghiệp.

  Phân tích xu hướng
  Phân tích xu hướng là một phân tích dài hạn dựa trên khái niệm rằng những gì đã xảy ra trong quá khứ đưa ra ý tưởng về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nó tính toán chỉ số cơ sở cố định của dữ liệu của một hoặc nhiều kỳ báo cáo liên tiếp so với kỳ gốc hoặc chỉ số tuần tự so với kỳ trước. Bằng cách này, để tạo thành một chuỗi thời gian chỉ số và phân tích xu hướng dài hạn của báo cáo này.

  Phân tích tỷ lệ
  Phân tích tỷ lệ được thực hiện bằng cách so sánh hai khoản mục trên báo cáo tài chính để phân tích mối quan hệ giữa hai dự án.

  Các tỷ số tài chính thường chia thành hai loại: tỷ lệ lợi nhuận và tỷ số sinh lợi. Thường được sử dụng trong công ty là tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất EBITDA, tỷ suất lợi nhuận hoạt động, tỷ suất lợi nhuận ròng, tỷ suất lợi nhuận dòng tiền, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư.

  Phân tích nhân tố
  Phân tích nhân tố được sử dụng để tính toán mức độ ảnh hưởng của một số nhân tố thúc đẩy có liên quan lẫn nhau đến các chỉ số tài chính toàn diện. Ví dụ, doanh thu bán hàng phụ thuộc vào hai yếu tố là sản lượng tiêu thụ và đơn giá. Khi một doanh nghiệp tăng giá, sản lượng tiêu thụ sẽ giảm. Chúng ta có thể sử dụng phân tích nhân tố để đo lường tác động của việc tăng giá và giảm doanh thu đối với doanh thu.

  Phân tích so sánh
  Đầu tiên là phân tích so sánh các chỉ tiêu nội bộ. Ví dụ, có thể so sánh và phân tích doanh số bán hàng của các khu vực khác nhau. Nó có thể giúp xác định các khu vực có hiệu suất bán hàng tương đối tốt, cũng như đúc kết kinh nghiệm liên quan để tối ưu hóa các vùng có hiệu suất bán hàng còn yếu.

  Thứ hai là thực hiện phân tích so sánh các chỉ tiêu giống nhau được hình thành tại các thời điểm khác nhau. Với các biểu tượng cảnh báo, nó có thể giúp phát hiện nhanh chóng việc tăng giảm doanh số và phát hiện ra các vấn đề của quản lý doanh nghiệp tại các thời điểm tương ứng.

  Ngoài việc so sánh số liệu của chính doanh nghiệp, chúng tôi còn có thể so sánh và phân tích với các đối thủ cạnh tranh chính, bao gồm năng lực cạnh tranh, khả năng tài chính,… Có lợi cho việc xác định mức độ hiện tại của doanh nghiệp mình trên thị trường, cuối cùng là lựa chọn quản lý doanh nghiệp. chiến lược phù hợp hơn với họ.

 3. Chọn công cụ phân tích tài chính phù hợp
  Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều lập báo cáo tài chính theo cách thủ công. Các nhân viên tài chính thường sử dụng Excel để lập và quản lý các báo cáo tài chính. Dữ liệu được thu thập và đưa vào đầu tiên, sau đó tính toán liên quan được thực hiện theo logic trình bày của báo cáo. Cuối cùng, biểu đồ được sử dụng để trình bày phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, việc lập báo cáo tài chính thủ công có nhiều nhược điểm. Trước hết, bạn rất dễ mắc sai lầm khi lập báo cáo bằng cách nhập số liệu bằng tay, nhất là khi dữ liệu lớn. Và, bạn biết đấy, một lỗi dữ liệu nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Thứ hai, Excel gây ra sự trùng lặp, đặc biệt là khi nói đến các báo cáo hàng ngày, báo cáo hàng tháng, báo cáo hàng năm.Đối với các doanh nghiệp, phần mềm báo cáo tự động được khuyến khích sử dụng nhiều hơn để nắm bắt dữ liệu tài chính theo thời gian thực và trình bày kết quả đầu ra một cách trực quan. Nó có thể được sử dụng cho nhân viên tài chính để phân tích dữ liệu tài chính bất cứ lúc nào và cho các nhà quản lý để kiểm soát tình trạng tài chính và điều chỉnh chiến lược kịp thời.

Theo https://www.finereport.com/en

Tham khảo khóa phân tích báo cáo tài chính online của CleverCFO để học cách phân tích, quản trị sức khỏe tài chính doanh nghiệp nhé.
https://www.facebook.com/clevercfo/posts/2159047227540126
https://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online

Chúng ta hãy cùng điểm qua một số clip về Phân tích Báo cáo tài chính để hiểu rõ sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp qua quan điểm của CleverCFO nhé

Phân tích dòng tiền từ bảng cân đối kế toán
Phân tích BCTC: Doanh thu thuần
Phân tích BCTC dưới góc nhìn của Warren Buffett
Kỹ thuật phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Năm sai lầm thường gặp khi phân tích báo cáo tài chính

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFOkế toán trưởng của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

 

Leave a Comment