7 Vai trò của Kế toán Quản trị

Lĩnh vực Kế toán Quản trị, thường được gọi là Kế toán Quản lý hoặc Kế toán Doanh nghiệp, bao gồm các nhiệm vụ tài chính và kế toán cần thiết để vận hành một doanh nghiệp. Kế toán quản lý làm việc trong các công ty và tổ chức để chỉ đạo các quy trình tài chính nội bộ; giám sát chi phí, bán hàng, chi tiêu và ngân sách; thực hiện các cuộc kiểm toán; xác định xu hướng trong quá khứ và dự đoán nhu cầu trong tương lai; và hỗ trợ lãnh đạo công ty trong các quyết định tài chính.

Kế toán quản trị thường bị nhầm lẫn với kế toán tài chính; trong khi cả hai đều cung cấp các dịch vụ có giá trị cho một tổ chức, có sự khác biệt chính giữa hai vai trò. Kế toán quản lý chủ yếu liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ và sản xuất các báo cáo thông báo cho ban lãnh đạo công ty về các quyết định tài chính liên quan đến hoạt động chung của công ty. Trọng tâm trọng tâm của kế toán tài chính là thông báo cho các nhóm bên ngoài – chẳng hạn như ngân hàng, hội đồng quản trị, chủ sở hữu cổ phần và cơ quan thuế – về tình trạng tài chính của công ty.

Bảy vai trò chính của kế toán quản trị là:

  1. Kế toán quản lý
  2. Lập kế hoạch dài hạn và ngắn hạn
  3. Phát triển hệ thống thông tin quản lý (MIS)
  4. Duy trì cấu trúc vốn tối ưu
  5. Tham gia vào quy trình quản lý
  6. Kiểm soát
  7. Ra quyết định.

1. Kế toán quản lý
Kế toán quản trị thiết kế khung công việc của các tài khoản chi phí và tài chính và chuẩn bị các báo cáo để ra quyết định tài chính và hoạt động thường xuyên.

2. Lập kế hoạch dài hạn và ngắn hạn:
Kế toán quản trị đóng một vai trò quan trọng trong việc dự báo các sự kiện kinh doanh và kinh tế trong tương lai để lập kế hoạch trong tương lai, tức là kế hoạch dài hạn, kế toán quản trị chiến lược, xây dựng chiến lược doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường…

3. Phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý (MIS):
Các báo cáo thường kỳ cũng như các báo cáo cho quá trình ra quyết định dài hạn được chuyển đến các nhân viên quản lý ở tất cả các cấp để có hành động khắc phục vào đúng thời điểm.

Kế toán quản lý cũng sử dụng các báo cáo này để thực hiện các quyết định quan trọng.

4. Duy trì Cơ cấu Vốn Tối ưu:
Kế toán quản trị có vai trò chính trong việc huy động vốn và ứng dụng của chúng. Anh ta phải quyết định về việc duy trì sự kết hợp phù hợp giữa nợ và vốn chủ sở hữu. Huy động vốn thông qua nợ rẻ hơn vì có lợi về thuế.

Tuy nhiên, nó là rủi ro vì phải trả lãi cho khoản nợ cho dù công ty có thu được lợi nhuận đầy đủ hay không. Do đó, kế toán quản trị phải duy trì một cấu trúc vốn tối ưu và cân nhắc kỹ lưỡng các lý thuyết chi phí vốn, đòn bẩy và khả năng kinh doanh trên vốn chủ sở hữu.

5. Tham gia vào quá trình quản lý:
Kế toán quản trị chiếm một vị trí quan trọng trong tổ chức. Anh ta thực hiện chức năng nhân viên và cũng có quyền hạn đối với kế toán và các nhân viên khác trong văn phòng của mình. Ông hướng dẫn các nhà điều hành về nhu cầu kiểm soát thông tin và cách sử dụng thông tin đó. Anh ta chuyển thông tin có liên quan từ những thông tin không liên quan và báo cáo cùng một hình thức rõ ràng cho ban giám đốc và đôi khi là các cổ đông và các bên khác ngoài tổ chức khi họ quan tâm.

6. Kiểm soát:
Kế toán quản trị phân tích tài khoản và chuẩn bị các báo cáo, ví dụ, chi phí tiêu chuẩn, ngân sách, phân tích và giải thích phương sai, phân tích dòng tiền và quỹ, quản lý tính thanh khoản, đánh giá hiệu suất và kế toán trách nhiệm… để kiểm soát.

7. Ra quyết định:
Kế toán quản trị cung cấp thông tin cần thiết cho ban lãnh đạo trong việc đưa ra quyết định ngắn hạn, ví dụ: kết hợp sản phẩm tối ưu, mua hoặc mua, thuê hoặc mua, định giá sản phẩm, ngừng sản phẩm,… và các quyết định dài hạn, ví dụ: lập ngân sách vốn, thẩm định đầu tư , tài trợ dự án.

Tuy nhiên, công việc của kế toán quản trị chỉ giới hạn ở việc cung cấp các thông tin cần thiết ở dạng toàn diện cũng như đáng tin cậy cho ban lãnh đạo nhằm mục đích ra quyết định. Nhưng trách nhiệm ra quyết định thực tế thuộc về ban quản lý. Nói cách khác, cả kế toán quản trị và báo cáo kế toán nội bộ đều không thể đưa ra quyết định cho ban giám đốc.

Theo https://www.yourarticlelibrary.com/accounting

Tham khảo thêm về clip sau để hiểu rõ hơn về kế toán quản trị và kế toán tài chính nhé

Các quyết định trong tài chính và kế toán quản trị

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Đặc biệt, hiện giờ CleverCFO có triển khai chương trình hỗ trợ cộng đồng, bước đầu tiên trong việc để phân tích dữ liệu hỗ trợ các thông tin ra quyết định – đó là trải nghiệm FREE 100%, (không ràng buộc phải tham gia khóa học), báo cáo công nợ hoặc dự báo dòng thu ạ.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXC5alyuaJ8Wkgl6yZEh4xrsGEGPPJzno81F4boLTXh_kRkA/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

Leave a Comment