5 thách thức mà Giám đốc tài chính (CFO) phải đối mặt trong năm 2020

Là một giám đốc tài chính hiện đại, bạn có vai trò lớn hơn bao giờ hết trong tương lai của tổ chức. Nhiều phòng ban hơn hỗ trợ cho bạn, ít người nghĩ về vai trò của bạn là “người đứng đầu không có phòng ban” và bạn đã đảm nhận những trách nhiệm mới, chuyển từ “người đứng đầu số” thành người ảnh hưởng cốt lõi và chất xúc tác tổ chức.

Comments (12)

Leave a Comment