Ưu tiên của CFO cho năm 2020 và xa hơn

2020 Đây là thời điểm bắt đầu của một thập kỷ mới, đây là thời điểm hoàn hảo để thảo luận về những suy nghĩ của các giám đốc tài chính.

Các giám đốc tài chính trước đây chưa bao giờ có những thách thức và trách nhiệm phức tạp hơn, một xu hướng có thể sẽ tiếp tục. Trong khi  một giám đốc tài chính thời trước chuyên làm về tài chính và kế toán, thì giám đốc tài chính hiện đại là một nhà lãnh đạo đa chức năng liên quan đến mọi thứ, từ chiến lược đến thu hút khách hàng. Giám đốc tài chính tập trung vào tài chính, nhưng quan điểm tổng thể của họ là về doanh nghiệp.

Comments (10)

Leave a Comment