Hiểu đúng lợi nhuận với dòng tiền

Hiểu được sự khác biệt giữa dòng tiền kinh doanh và lợi nhuận hoặc thu nhập ròng có thể là sự khác biệt giữa thành công và thất bại đối với doanh nghiệp của bạn. Lợi nhuận có vẻ tốt trong các báo cáo kinh doanh của bạn và chúng có thể giúp bạn đạt được tài chính, nhưng dòng tiền có thể quan trọng hơn trong việc duy trì hoạt động kinh doanh của bạn trong thời kỳ khó khăn.

Bài viết này sẽ khám phá các khái niệm về lợi nhuận và dòng tiền, phần chúng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh cho các mục đích kế toán và thuế, và khi nào mỗi khái niệm là quan trọng nhất.

Bài học chính

  • Dòng tiền là dòng tiền hàng ngày trong tài khoản séc kinh doanh của bạn và các nguồn tiền có khả năng thanh toán nhanh khác.

  • Lợi nhuận kinh doanh là thu nhập kinh doanh của bạn trừ đi các chi phí kinh doanh trên báo cáo kế toán và trên tờ khai thuế của bạn.

  • Sự khác biệt chính giữa hai khái niệm này là lợi nhuận bao gồm một số loại chi phí không dùng tiền mặt.

  • Dòng tiền rất quan trọng khi bắt đầu kinh doanh và trong thời điểm doanh thu thấp.

  • Lợi nhuận rất quan trọng trong việc thuyết phục người cho vay và nhà đầu tư về khả năng tồn tại lâu dài của doanh nghiệp của bạn

Lợi nhuận kinh doanh và Thu nhập ròng

Lợi nhuận và thu nhập ròng thường bị nhầm lẫn. Về cơ bản, chúng giống nhau. Lợi nhuận là một báo cáo kế toán cho thấy kết quả của việc trừ đi các chi phí từ thu nhập của một doanh nghiệp. Ví dụ, nếu một doanh nghiệp có thu nhập trong năm là 50.000 đô la và chi phí là 30.000 đô la, thì doanh nghiệp có lợi nhuận là 20.000 đô la.

Một doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận của mình trên báo cáo lãi và lỗ (đôi khi được gọi là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh), cho thấy thu nhập và chi phí của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian.

Thu nhập ròng được tính theo cách tương tự với lợi nhuận bằng cách bắt đầu với tổng thu nhập kinh doanh và trừ đi các loại chi phí để có tổng thu nhập ròng. Sở Thuế vụ (IRS) sử dụng thuật ngữ “thu nhập ròng” trong các tờ khai thuế kinh doanh.

Ví dụ: một chủ doanh nghiệp duy nhất có thể tính toán thu nhập ròng của hoạt động kinh doanh của họ như một phần của tờ khai thuế cá nhân của họ. Sau đó, tính toán thu nhập ròng được bao gồm trên tờ khai thuế cá nhân của chủ sở hữu cùng với tất cả phần thu nhập còn lại của chủ doanh nghiệp.

Tiền mặt và Dòng tiền

Tiền mặt có nghĩa là tiền tại quỹ, một tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp có giá trị vì nó có thể được sử dụng để thanh toán các chi phí mà không bị chậm trễ. Các loại tiền mặt là séc kinh doanh, tiết kiệm, tài khoản thị trường tiền tệ của bạn và các loại khác mà bạn có thể sử dụng ngay lập tức để thanh toán.

Một số loại tài sản kinh doanh khác được gọi là “các khoản tương đương tiền” vì chúng có thể được chuyển đổi nhanh chóng thành tiền mặt để thanh toán các hóa đơn. Các loại phổ biến nhất là tài khoản phải thu (tiền khách hàng nợ), thị trường chứng khoán (cổ phiếu và trái phiếu) và hàng tồn kho.

Dòng tiền đề cập đến sự di chuyển của tiền vào và ra khỏi doanh nghiệp của bạn, thường là thông qua tài khoản, séc kinh doanh của bạn. Nếu dòng tiền ròng dương (tiền vào nhiều hơn đi ra), điều đó tốt cho doanh nghiệp của bạn. Tuy nhiên, nếu nó tiêu cực, có nghĩa là doanh nghiệp của bạn đang chi tiêu nhiều hơn số tiền thu được từ khách hàng.

Các doanh nghiệp theo dõi và báo cáo dòng tiền của họ trong một năm trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Báo cáo bắt đầu bằng tiền và các khoản tương đương tiền vào đầu năm và kết thúc những khoản này vào cuối năm.

Đăng ký ngay khóa học Lập kế hoạch tài chính và quản trị dòng tiền online để được thầy hướng dẫn chi tiết ứng dụng vào từng loại hình công ty nha cả nhà.

Các loại hoạt động ra vào của tiền mặt trong năm là:

  • Các thay đổi trong hoạt động kinh doanh bao gồm như tiền mặt từ các khoản thanh toán của khách hàng, tiền mặt thanh toán cho các hóa đơn, khấu hao và phân bổ đối với các tài sản chính và thay đổi giá trị của các tài sản khác
  • Tiền vào và ra từ các khoản đầu tư
  • Tiền vào và ra từ hoạt động tài chính

Kết quả là sự thay đổi tiền và các khoản tương đương tiền trong năm.

Dòng tiền và lợi nhuận hoạt động như thế nào

Để hiểu sự khác biệt giữa dòng tiền và lợi nhuận, chúng ta hãy xem xét giả thuyết về hoạt động trong tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Có 3,000$ trong tài khoản ngân hàng của bạn từ doanh số bán hàng trong tháng này và các tháng trước. Bạn cần phải trả tiền thuê không gian văn phòng của mình là 1,100$. Bạn cũng cần phải trả các tiện ích (220$) và người làm nghề tự do đã giúp bạn thực hiện dự án thiết kế web (850$). Điều đó làm mất 2.170 đô la từ tài khoản ngân hàng doanh nghiệp của bạn, còn lại 830 đô la.

Tháng này là cuối một quý. Lợi nhuận của bạn trong quý trên bảng báo cáo lãi và lỗ của bạn là 5,200$. Nhưng ngay cả khi bạn đã kiếm được lợi nhuận, bạn không thể lấy ra hơn 830 đô la để trả cho mình với tư cách là chủ doanh nghiệp vì bạn không có đủ tiền mặt.

Các tài khoản ảnh hưởng đến lợi nhuận nhưng không ảnh hưởng đến dòng tiền

Dòng tiền cho thấy tính thanh khoản của một doanh nghiệp. Tính thanh khoản là sự sẵn có của tiền để chi tiêu và đầu tư. Trong khi đó, khả năng sinh lời cho thấy thu nhập so với chi phí của doanh nghiệp của bạn và một số chi phí này không được chi bằng tiền mặt. Dưới đây là một số ví dụ:

Khấu hao là một khoản chi phí không dùng tiền mặt của doanh nghiệp bạn. Đó là một khái niệm kế toán làm giảm giá trị của tài sản có thể khấu hao cho báo cáo lãi và lỗ, do đó, nó ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh của bạn chứ không ảnh hưởng đến dòng tiền của bạn.

Hàng tồn kho và giá vốn hàng bán cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận, nhưng không nhất thiết là tiền mặt vì tính thời điểm của các khoản chi phí. Ví dụ, bạn có thể đã mua các sản phẩm để đưa vào kho bao gồm cả những sản phẩm bạn chưa bán.

Đăng ký ngay khóa học Lập kế hoạch tài chính và quản trị dòng tiền online để được thầy hướng dẫn chi tiết ứng dụng vào từng loại hình công ty nha cả nhà.

Phương pháp kế toán cho dòng tiền và lợi nhuận

Các doanh nghiệp có thể sử dụng một trong hai phương pháp kế toán – tiền mặt và dồn tích. Trong kế toán tiền mặt, bạn khấu trừ chi phí kinh doanh và cộng thu nhập kinh doanh trong năm mà nó được nhận hoặc được thanh toán. Tuy nhiên, trong kế toán dồn tích, thu nhập được nhận khi hóa đơn được gửi đi và hóa đơn phải được ghi nhận khi nhận được.

Trong kế toán dồn tích, dòng tiền và lợi nhuận của bạn là hai thứ khác nhau, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm. Ví dụ: giả sử bạn đã gửi cho khách hàng một hóa đơn trị giá 3.100 đô la vào ngày 15 tháng 12 và khách hàng đã không thanh toán cho bạn cho đến tháng 1. Bây giờ bạn có một khoản bán 3,100$ trên bảng sao kê P&L của mình, nhưng tiền không có trong ngân hàng — nghĩa là chưa có tiền mặt. Thu nhập được ghi nhận trong năm trên báo cáo P&L của bạn.

Theo cách tương tự, nếu bạn nhận được hóa đơn trị giá 8.000 đô la vào cuối năm và bạn không thanh toán cho đến tháng 1, bạn có thể đưa chi phí này vào báo cáo thuế trong năm, ngay cả khi báo cáo lưu chuyển tiền tệ của bạn không bao gồm nó.

Cái nào quan trọng hơn – Lợi nhuận hay Dòng tiền?

Cả lợi nhuận và dòng tiền đều quan trọng đối với doanh nghiệp vì những lý do khác nhau.

Có những trường hợp lợi nhuận và dòng tiền đều âm. Cũng có trường hợp một dòng tiền tích cực và tăng doanh số bán hàng nhưng không tạo ra lợi nhuận.

Đối với một doanh nghiệp nhỏ mới bắt đầu, câu nói “dòng tiền là vua”. Nếu thu nhập từ khách hàng của bạn không đủ để thanh toán các hóa đơn, doanh nghiệp của bạn có thể đóng cửa trước khi bạn tạo ra lợi nhuận. Đây là lý do tại sao các doanh nghiệp khởi nghiệp là rủi ro nhất đối với người cho vay.

Quản lý dòng tiền là quan trọng tại bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời hoạt động kinh doanh của bạn. Ví dụ, nếu bạn không có nguồn tiền mặt sẵn sàng cung cấp khẩn cấp, bạn sẽ nhanh chóng gặp sự cố trong một tình huống thảm họa như đại dịch, khi khách hàng ngừng mua hàng.

Về lâu dài, hồ sơ về khả năng sinh lời sẽ cho các nhà đầu tư và người cho vay tiềm năng thấy rằng doanh nghiệp của bạn có thể tồn tại được và có thể phát triển, tồn tại trong dài hạn.

Theo https://www.thebalancesmb.com/

Đăng ký ngay khóa học online Lập kế hoạch tài chính và kiểm soát dòng tiền để giúp chủ doanh nghiệp ra quyết định về 2 vấn đề đang được các công ty quan tâm nhất thời điểm này

1. Công ty anh chị đang gặp khó khăn tài chính, sếp đưa anh chị 50 tỷ, 100 tỷ hoặc hơn (tùy quy mô công ty) và hỏi anh chị giờ mình làm sao để cứu công ty?
2. Công ty anh chị sức khỏe tài chính tốt, công ty có nhiều tiền, và sếp muốn nhân cơ hội này đánh bại đối thủ cạnh tranh, muốn mở rộng thị phần, sếp đưa tiền anh chị và hỏi làm sao để đạt được điều đó?
Khóa học sẽ đi sâu chi tiết từng bước để anh chị làm được. Các hành động cụ thể gắn với mục tiêu kinh doanh, chiến lược công ty và kế hoạch tài chính để tư vấn cho ban lãnh đạo làm sao để đạt được kế hoạch đề ra.

Học cách dự báo, giả định nhiều kịch bản dựa trên nền tảng khoa học và chia sẻ nhiều kinh nghiệm, các vấn đề thầy gặp phải khi tư vấn các công ty ngàn tỷ, trên sàn. Đặc biệt chương trình học riêng cho từng loại hình công ty.

Tham khảo thêm các bài viết cùng chủ đề

Tham khảo thêm tài liệu khóa học CFOkế toán trưởng của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

Leave a Comment